VANLIGA FRÅGOR

Frågor och svar

Varför är frimureriet hemligt? Frimureriet är faktiskt inte hemligt. Vi diskuterar gärna de flesta aspekter av frimureriet. Vad vi inte kommer att diskutera med icke-frimurare är detaljerna i ceremonierna, för att det skulle hämma effekterna för dem som vill ansluta sig. Som med alla sällskap, så är våra förfaranden privata. Många böcker har skrivits om frimureriet under århundraden och fortsätter att skrivas. Dessa böcker täcker alla aspekter av frimureriet och visar dig alla aspekter av ritualen och funktioner i frimureriet. Du kan köpa en komplett ritualbok. Men det skulle inte underlätta din upptagning i frimureriet, eftersom du inte kan bli en frimurare genom att läsa om det; du kan bara bli det genom att uppleva det. Så de förmodade hemligheterna inom frimureriet existerar ärligt talat inte.

Finns det några kända frimurare? Under hela vår historia, åtminstone sedan 1700-talet, har många framstående och inflytelserika personer inom bland annat konst, vetenskap, filosofi, politik och litteratur varit frimurare. Bara för att nämna några: Alexander Fleming, som upptäckte penicillinet, George Washington, Benjamin Franklin, Josephine de Beauharnais, Mark Twain (”Mod är inte frånvaron av rädsla, utan att behärska rädsla “), Elias Ashmole, Goethe, Mozart, Voltaire, Henry Ford, Josephine Baker, Buzz Aldrin, Winston Churchill, Peter Sellers, Rudyard Kipling, Oscar Wilde, Martin Luther King, Louis Armstrong, Bo Bergman, m. fl.

Om jag går med, kommer jag att få vänner? Kommer det att hjälpa min karriär? Du skulle nästan säkert få vänner, för du skulle vara bland likasinnade som förmodligen delar dina åsikter och intressen. Det är inte detsamma som att säga att du skulle hålla med dem i allt. De vänner som du skulle få bland frimurarna skulle engagera sig i livliga diskussioner; att samarbeta med dem skulle förmodligen stimulera ditt intellekt. Frimurare samarbetar med varandra på många olika nivåer, och tolerans, hövlighet och harmoni präglar alltid våra kontakter med varandra. Frimureriet kommer förmodligen aldrig direkt att hjälpa dig i din karriär. Det finns inget sådant som att ge varandra “försprång” eller möjlighet till befordran på grund av medlemskap. Men det är fullt möjligt att frimureriet kan komma att hjälpa dig på vägen till andlig tillväxt och utveckling, eftersom du kommer att bli en mer allsidig person själv, därmed lämpar dig för det dagliga arbete som ditt yrke eller karriär begär av dig.

Är det sant att jag måste rulla upp byxbenet? När en kandidat är förberedd för invigning, är hans eller hennes kläder i diskret oordning för att på ett allegorisk sätt, beteckna svagheten i människans villkor.

Vilka löften avlägger frimurare? Nya medlemmar avlägger högtidliga löften om sitt beteende i logen och i samhället. Dessa löften liknar dem som avläggs i domstol eller vid inträde i försvarsmakten, eller i många andra organisationer. Varje medlem lovar också att behålla för sig själv de traditionella metoderna för att bevisa att han är en frimurare som han skulle använda när han besöker en loge där han inte är känd. Medlemmarna åtar sig också att inte använda sitt medlemskap för personlig vinning eller avancemang.

 Är inte användning av ritualer föråldrat i det moderna samhället? Ritualen är en gemensam erfarenhet som binder samman medlemmarna. Dess användning av drama, allegori och symbolism inpräntar principer och lärdomar snabbare och fastare i varje kandidat än om de enkelt skulle förmedlas till honom genom t ex uppläsning på modernt vardagsspråk.

Vad handlar frimureriets ceremonier om? I korthet genomförs varje grads ceremonier som ett drama, som ett mysteriespel. Var och en av de tre graderna är i två delar – den första delen handlar om förmedling av graden själv, den andra delen består av en legend och undervisning i de uppgifter som följer av den första delen. Den första graden kan betraktas som en allegori över födelse – födelse i anden, eller uppnåendet av ett inre ljus och självkännedom. Andra graden är en allegori över livet, eller resan vi alla genomgår mellan födelse och död, och koncentrerar sig på den intellektuella tillväxten. Tredje graden utforskar allegorin över den gamla personens död och som ska återfödas till ett högre medvetandetillstånd.

Vem kan gå med? Medlemskap i en loge är öppen för män och kvinnor av alla religioner, eller ingen, som är laglydig och har god karaktär. Frimureriet är en multikulturell organisation. Det har lockat personer av god karaktär från alla delar i samhället.

Kan kvinnor upptas i frimureriet? Både män och kvinnor är antagna i Le Droit Humain i total jämlikhet och harmoni. Till skillnad från andra frimurarordnar, gör vi ingen åtskillnad alls mellan kön eller samhällsställning.

Gör frimurare anspråk på att vara bättre människor än icke-frimurare? De flesta frimurare söker vägen till självkännedom och för att uppnå framsteg i dygd och moral, medvetenhet och rättrådighet, men gör inte anspråk på att vara bättre än andra människor.

Förväntas frimurare föredra andra frimurare på bekostnad av andra, ge jobb, befordringar, kontrakt och liknande? Absolut inte. Det skulle vara ett missbruk av medlemskapet och är inte tillåtet.

Kan jag förbättra mina karriärmöjligheter genom att bli en frimurare? Du ska aldrig försöka använda ditt medlemskap i frimureriet för att förbättra affärs- eller karriärmöjligheter. Om du gjorde det, skulle alla frimurare som misstänkte att du försökte göra det omedelbart ta avstånd, eftersom det är helt emot grundsynen och andan i frimureriet.

Jag har hört sägas att frimurare konspirerar mot staten och att de syftar till att ta över världen. Är det sant? Det finns ingen som helst sanning i detta påstående; i själva verket är varje person som invigs ålagd att vara exemplarisk i utförandet av sina civila plikter och åtaganden och trogen de demokratiskt antagna lagarna i det land där han bor, och inte för att konspirera mot staten, eftersom en sådan åtgärd skulle leda till hans uteslutning från frimureriet.

Är det inte sant att frimurarna bara ser till varandra? Nej. Från dess tidigaste dagar, har frimureriet varit involverat i välgörenhetsarbete. Frimureriet har alltid gett stöd, inte bara till änkor och barn till frimurare, utan också till många andra i samhället. På lokal nivå, ger loger betydande stöd till lokala behov.

Är det sant att frimureriet hade sitt ursprung i det gamla Egypten? Antagligen inte. Vad som är sant är att de föreskrifter och praxis som finns i frimureriet speglar många gamla mysterier och trossystem, från historiens gryning genom medeltiden, renässansen, upplysningstiden och många andra delar av lärande och kultur, ända fram i modern tid.

Så när och var hade frimureriet sitt ursprung? Ingen vet med säkerhet. De tidigaste dokumenten har återfunnits i Skottland och är från slutet av femtonhundratalet. En av de mest övertygande teorierna om ursprunget till det “spekulativa” frimureriet går tillbaka till medeltida stenhuggare, som var engagerade i byggandet av de många fina exemplen på arkitektur i t ex England, särskilt kyrkor och katedraler. Denna teori säger att sådana stenhuggare infört sätt att skydda sitt hantverk i alla områden från ambulerande eller invandrade arbetare, som kan ha underskridit de erbjudna lönerna, eller ta arbete som tillhörde de lokala arbetarna. De stenhuggare som engagerade i uppförandet av sådana byggnader organiserade sig ofta i loger och valde vissa män för att leda dem och ge vägledning i arbetet.

Varför tycker inte vissa kyrkor om frimureriet? Det finns grupperingar inom vissa kyrkor som missförstår frimureriet och blandar ihop sekulära ritualer med religiös liturgi, trots att det i de flesta kyrkoriktningar finns många frimurare.

Varför accepterar inte frimureriet katoliker? Det gör det. Hur en kandidats tro uttrycks är helt upp till honom eller henne själv.

Är inte frimureriet bara en politisk påtryckningsgrupp? Absolut inte. Varje enskild frimurare har sina egna åsikter om politik och ekonomi, och vi diskuterar om idéer och om den högre politik som gynnar alla. Frimureriet som organisation står fri från varje partipolitisk åsikt och särintresse. Partipolitik eller religiösa dogmer har ingen plats på frimureriets möten.

Är frimureriet en religion? Nej, frimureriet är en andlig strävan, som leder till självkännedom och moralisk tillväxt, och kan sägas stödja enskilda frimurares religiösa tillhörighet om han har en, men frimureriet har ingen teologi och lär inte någon särskild väg till frälsning på det sätt som institutionella religioner gör. Diskussioner om religion görs vid dess logemöten endast i jämförande syften.

Vad är det där om religion och Gud? Frimureriet är inte en religion. Det erbjuder inte några sakrament eller räddning i den mening som används av många världsreligioner. Frimureriet har ingen dogm, ingen lära, och lär inte ut vad eller hur man ska tro, eller utöva någonting särskilt, bortom dess egna ritual. Däremot förmedlas ett stort antal lärdomar, som, åtminstone symboliskt, har sitt ursprung i den gamla visdomen, oavsett varifrån dessa kan spåras. Frimureriet är en andlig väg, en som man kan gå i sin egen takt, och vars syfte är att aktivt bistå frimurare i sin strävan efter självkännedom, andlig och moralisk tillväxt och utveckling, vilket gör det möjligt för honom att uppnå sin egen inre byggnad. Detta, om det lyckas, gör det då möjligt för honom att delta i uppförandet av en byggnad tillsammans med övriga medlemmar i logen, vilket slutligen leder till byggandet av en gemensam mänsklighetens byggnad, ett andligt tempel, som leder till upprättandet och upprätthållandet av en bättre värld. Frimurare erkänner existensen av en skapande princip, betecknas av vissa som det Högsta väsendet, och hänvisat till av många frimurare som den store världsarkitekten av universum.