VÄLGÖRENHET

Frimurare gör skillnad!

Ända sedan frimureriets officiella begynnelse under 1700-talets första decennier, har frimurare bidragit till att förbättra villkoren för de sämst lottade, fattiga och föräldralösa barn. Den faderlöse, eftersom han inte hade någon som kunde lära honom ett yrke, vilket var faderns uppgift, och därmed inte heller kunde överta faderns hantverk. Änkan på motsvarande sätt, eftersom mannens död gjorde familjens försörjning obefintlig. I vissa områden av världen är detta aktuellt även i vår tid. Ur denna verklighet föddes tidigt idén om en central hjälp till behövande. Idag känner vi igen idén i t ex socialhjälp och arbetslöshetskassa. Frimurarnas arbete för barn tog sig därför tidigt uttryck i initiativ till byggande och drift av barnhem på många håll i världen, och fortsätter så även i dag. Det är lätt att tro att vårt moderna samhälle inte skulle behöva barnhem, eller att de sociala förhållandena skulle vara avsevärt bättre än förr. I många fall är dessvärre den sociala nöden i världen fortfarande skriande.

Den Internationella frimurarorden för män och kvinnor, LE DROIT HUMAIN är sedan år 2000 engagerad i byggande och drift av barnhem och skolor i Lomé och Khalipmé i Togo, i Västafrika. I dagsläget finns ca 130 barn i alla åldrar från några månader till övre tonåren i dessa barnhem. I sin utbildning kommer de även att ta till sig frimureriets alla goda moraliska och filosofiska värderingar, inte minst genom besök av stödjande frimurare från hela världen, och kommer förhoppningsvis att som vuxna i sin tur sprida dessa goda värderingar vidare i sina liv. Men innan dess kommer de att behöva all den hjälp Du och vi kan ge dem. Varje krona och varje euro är välbehövliga och kommer att göra stor nytta, men är utöver detta en investering i goda moraliska värderingar och hjälp att lindra onödigt lidande i en mycket svårt prövad del av vår värld.

Organisationen fick namnet S.P.E.S. Spes är latin och betyder ”hopp”, men i det här fallet är S.P.E.S. en förkortning från franskan och står för Soutien Pour l’Enfance en Souffrance, som översatt till svenska betyder ungefär ”Hjälp till behövande (lidande) barn”. Orden stadgar att barnhemmets administration inte ska få pengar till driften från bidragen man får in, utan måste driva administrationen med andra medel. Idag behövs endast en mycket liten del pengar till administrativa utgifter, sådant som man inte kan komma undan på något sätt, men alla styrelsemedlemmar gör sitt arbete ideellt. Den inhemska personalen är dock anställd och får lön. Ca 80 euro per månad är vad som behövs till varje barn för att de ska kunna stanna på barnhemmet, gå i skolan, etc. Den som vill kan bli sponsor till barnhemmet.

Den isländska federationen av LE DROIT HUMAIN har varit en av de främsta sponsorerna av SPES,  och det berättas om tre bröder/systrar, som ett par veckor varje sommar, på sina ledigheter, cyklar runt på Island och spelar, sjunger och skaldar för att få in pengar till SPES.

Många är de som tagit på sig uppgiften att bli fadder för barn i olika delar av världen. Många är också de som på olika sätt bestämt sig för att hjälpa till på vad sätt de kan, för att de anser att det är solidariskt, moraliskt och etiskt riktigt och rätt, eller av andra skäl.

Frimureriets arbete är dels ett arbete inåt, riktat mot individens inre själv, mot själens centrum, att förbättra sig själv, moraliskt, filosofiskt, socialt, etc; men det är också ett arbete utåt, att försöka göra skillnad i samhället, kanske genom att tillämpa sitt förbättrade själv, kanske genom att tillämpa de insikter som kommit en till del, på det sätt man finner lämpligt. Vissa gör detta genom att engagera sig i och arbeta i olika ideella organisationer, andra genom att engagera sig politiskt; andra åter, gör det genom att lära ut av sin kunskap på olika sätt. Vi gör det alla på våra olika personliga sätt, men det viktiga är att vi tar med oss insikterna om vårt frimureris kunskaper ut i vardagens liv och försöker tillämpa dem på de sätt vi finner lämpliga. Det är i vardagen vi kommer till insikt om hur vi kan använda kunskaperna, det är där vi kan göra skillnad, och det är där vi kan omsätta teori till praktik och därigenom bidra till att förbättra världen.

Varje enskild människas bidrag kan tyckas försvinnande litet, men tillsammans med alla andras kan det vara det som tippar över till det positiva. Ett grässtrå, hur tjockt och fint det än är, gör inte ensam en gräsmatta, lika litet som ett enskilt träd utgör en skog, hur ståtligt och vackert det än må vara. Flera grässtrån blir till en grästuva och flera träd bildar en träddunge. Först när grässtråna och träden är oräkneligt många  får vi våra gräsmattor och skogar.

Samma sak är det med vår hjälpande verksamhet. Det är egentligen inte den enskilda storgåvan (fast den är oerhört varmt välkommen!) som hjälper mest och bäst. Nya undersökningar visar att det är den regelbundna och ofta skänkta ”tjugan”, ”femtiolappen” eller ”hundringen” som utgör den största hjälpen, för att den just är ”ofta och många”.

Det viktigaste är således att vi skänker efter vår förmåga, varken mer eller mindre. Men även att vi skänker det vi skänker med hjärtat och med en välsignande tanke för och till dem som utgör målet för vår välgörande gåva, i akt och tanke, att vår handling med tanken och hjärtat alstrar fler tankar, som genererar fler likadana handlingar hos andra människor, med ett större totalt slutresultat. Sådan är frimureriets grundtanke, att det moraliskt riktiga och goda exemplet i slutänden skall vinna goda tankar och anhängare. Därför är det viktigaste att hjärtat och tanken alltid är med, och tillsammans med gåvan – efter vår egen ekonomiska förmåga och bärkraft – är det ett bättre och större bidrag, än den enskilt stora ekonomiska gåvan enbart.

Frimurare gör skillnad, därför att vi gör det vi gör med både tanke och hjärta, med både rationellt sinne, esoterisk insikt och intuition.

SPES arbetar långsiktigt och målmedvetet för de enskilda barnens framtid, men också för Togos framtid, för att i ett senare skede kunna verka positivt för Västafrikas framtid, och så vidare. Som frimurare inser vi att alla barn är allas barn, och barnens framtid är viktig för oss, vårt arbete och för hela mänsklighetens väl.

Läs gärna mer om SPES på Internet och titta på bilderna:  http://spesworld.free.fr/