VAD ÄR FRIMURERI?

Frimureri, eller murarkonsten, är kanske det mest kända och äldsta brödraskapet i världen. Idag används inom frimureriet termer och traditioner, som de medeltida stenhuggarna använde som allegorier och symboler, för att bygga tempel i våra egna hjärtan, och för att söka större förståelse inom oss själva. Att försöka definiera vilka vi är för icke-frimurare är vanskligt, eftersom de svar icke-frimurare söker sällan kan ges genom enkla förklaringar, vilket resulterar i att frimureriet missförstås.

Om frimureriet är hemligt eller har hemligheter, så är vi inte särskilt bra på att behålla dessa hemligheter. Frimurare finns över hela världen. Vi finns i telefonkataloger, föreningsregister och på Internet och detta är inga hemligheter. Vår största svårighet är att försöka att enkelt definiera oss själva, och det finns dessvärre inte en enda, enkel fras som helt kan beskriva oss. Vi erbjuder ett system för moral, höljd i allegori och illustrerad av symboler. Frimureriet använder symbolik baserat på verktyg för stenhuggare, de som byggde stora katedraler och slott under medeltiden: uppförandet av en byggnad är symbolisk för att bygga vår egen särprägel.

På samma nivå

Frimurare är bröder och systrar som möts på samma nivå –  jämställt. Detta innebär att vi är alla lika, oavsett vem vi är och var vi kommer ifrån. Vi accepterar inte skillnader på grund av kön, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, eller filosofiska åsikter. Le Droit Humain är den internationella orden av liberalt frimureri för män och kvinnor. Den Skandinaviska Federationen av Le Droit Humain är den skandinaviska avdelningen av denna världsomfattande orden.

Esoteriskt

Den Skandinaviska Federationen av Le Droit Humain utövar esoteriskt frimureri. Vår modell riktar sig mot det inre, det filosofiska och det intellektuella.

Liberalt

Liberalt frimureri följer ritualer och traditioner för det gamla frimureriet, men vi tror att varken kön eller icke-tro på Gud skulle vara något hinder för medlemskap.

Spekulativt

Vi utövar spekulativt frimureri, med hjälp av symbolik, för att förstå djupare sanningar och stärka karaktären i enskilda frimurare.

Vårt frimureri

Vårt frimureri består av män och kvinnor som har åtagit sig att försöka förbättra sig själva och samhället på ett liknande sätt som de medeltida frimurargillena. Idag avlägger frimurare ett löfte om lojalitet och tystnad, medan medeltidens fria murare ingick sina förbund grundade på en helig ed.

Frimurare tror på broderlig kärlek oavsett kön, etnicitet, religion eller samhällsställning. Vi tror på jämlikhet, delat bistånd och ömsesidigt förtroende.

Frimureriet lär ut ett system av moral, etik och dygd symboliskt baserat på verktygen och språket hos de gamla stenhuggarna.

Frimureriet är inte en religion och förespråkar inte någon religiös, filosofisk eller politisk dogm. Även om många av oss tror på ett högsta väsen eller en skapande princip, respekterar vi att enskilda föreställningar är personliga och att icke-troende inte utesluter medlemskap.

Frimureriet är inte en vetenskap men det sätter värde på lärdom, särskilt inom de fria konsterna, vetenskaperna och humaniora.

Frimureriet uppmuntrar murare att tänka, men det föreskriver inte för enskilda murare på vad eller hur man ska tänka.

Frimureriet lär tolerans och respekt. Frimurare måste behandla varandra som jämlikar och hjälpa varandra så långt det är praktiskt och möjligt.

Frimurare möts i loger som leds av en Mästare. Personer som är moraliskt kvalificerade antas med hjälp av väl etablerade ritualer gemensamma för alla frimurarordnar.

Frimureriet ger en bredare förståelse av världen och tron på mänsklighetens högre natur.